nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Wie de VZW laten vertegenwoordigen?

24-10-2016

De vzw-wetgeving is gewijzigd sinds 1 mei 2019. Bestaande vzw’s moeten vanaf 1 januari 2020 de nieuwe wet toepassen. Vzw’s opgericht na 1 mei worden geacht hun statuten direct in regel met de wet op te maken en de nieuwe wet toe te passen. Je vindt hier een overzicht van de wijzigingen.

Scwitch stelt alles in het werk om de komende dagen al haar teksten aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Binnen enkele dagen publiceren we op de site de nieuwe statutenbouwer en modelstatuten.

 

Het is in principe de Raad van Bestuur die de VZW vertegenwoordigt, als college, dus gezamenlijk.
Er zijn echter drie mogelijkheden om dat principe in praktijk te milderen.

 • Er is ten eerste de één- of meerhandtekening(en)clausule.
  De statuten kunnen bepalen dat de VZW in en buiten rechte vertegenwoordigd kan worden door één of meer personen, al dan niet bestuurders of leden van de VZW. Daarbij moeten de statuten bepalen wat de omvang van de bevoegdheid is en of de betrokken personen alleen, gezamenlijk of als collega moeten optreden.
  Als die clausule (akte van benoeming met naam, woonplaats, geboortedatum en -plaats; omvang van bevoegdheid, wijze van uitoefening) correct bekendgemaakt wordt, is ze in principe tegenstelbaar aan derden. (Bepaalde rechtsleer stelt echter dat kwalitatieve of kwantitatieve beperkingen in de clausule weliswaar intern bindend zijn maar niet tegenstelbaar zijn aan derden; maar artikel 13 4de lid VZW-wet stelt het anders.)
  Om bijvoorbeeld een coördinator of directeur de bevoegdheid te geven om arbeidscontracten te sluiten en te beëindigen, is dit een optie.
 • Een tweede mogelijkheid is het toekennen van een bijzondere volmacht.
  Daarbij machtigt de Raad van Bestuur met een besluit bijvoorbeeld één of twee personen om de VZW voor één of meer precieze handelingen te verbinden. De gemachtigde(n) moet(en) zich dan op de volmacht steunen om de vertegenwoordigingsbevoegdheid kenbaar te maken. Eventuele beperkingen aan de volmacht zijn in die zin tegenstelbaar aan derden.
 • Derde mogelijkheid is de oprichting van een Dagelijks Bestuur.
  De statuten kunnen de volledige beslissing- én vertegenwoordigingsbevoegdheid inzake het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders of leden van de VZW. Ze kunnen daarbij bepalen of die betrokken personen alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden en wat de omvang van de bevoegdheid is. Als de statuten niets bepalen, dan neemt men aan dat elke dagelijks bestuurder individueel kan optreden. (Mits correcte bekendmaking zijn die clausules tegenstelbaar aan derden, en moet de benoeming uiteraard ook correct bekendgemaakt worden.)
  Het dagelijks bestuur kan eventueel alleen uit de coördinator bestaan (als ‘afgevaardigd bestuurder’ als zij/hij lid is van de Raad van Bestuur).
  OPGELET. Wat onder dagelijks bestuur verstaan wordt, is (op basis van een arrest van het Hof van Cassatie, want er is geen wettelijke bepaling) beperkt: het gaat alleen om de handelingen die de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen omdat ze hetzij tot de dagelijkse gang van zaken van de vzw behoren hetzij omdat ze een minder belang vertonen én hoogdringend zijn. De omvang van de bevoegdheid van een DB kan men in de statuten wel beperken maar niet uitbreiden.
Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact