nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Wie de VZW laten vertegenwoordigen?

De vzw-wetgeving is gewijzigd sinds 1 mei 2019. Vzw’s die na deze datum worden opgericht moeten er voor zorgen dat hun statuten in  regel zijn met de nieuwe verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’). Bestaande vzw’s zijn vanaf 1 januari 2020 sowieso onderworpen aan bepaalde dwingende regels. Je vindt hier een overzicht van de wijzigingen en hier een overzicht van de dwingende regels die vanaf 1 januari 2020 sowieso van toepassing zijn op je vzw, ongeacht het feit of je de statuten al hebt aangepast of niet.

Onderstaande tekst is reeds aangepast aan de nieuwe wetgeving (WVV) en de voornaamste wijzigingen staan in paars aangeduid.

 

Dat de externe vertegenwoordiging vanaf nu enkel door bestuurders en niet langer door niet-bestuurders kan gebeuren, is een dwingende bepaling van het WVV en deze regels gelden dus al vanaf 1 januari 2020 voor elke vzw.

 

Het is in principe de Raad van Bestuur die de VZW vertegenwoordigt, als college.
Er zijn echter drie mogelijkheden om dat principe in praktijk te milderen.

 • Er is ten eerste de één- of meerhandtekening(en)clausule.
  De statuten kunnen bepalen dat de VZW in en buiten rechte vertegenwoordigd kan worden door één of meer  bestuurders.
  In het WVV kan de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (op algemene wijze) enkel aan bestuurders worden toegekend. Niet langer aan niet-bestuurders. Daarbij moeten de statuten bepalen wat de omvang van de bevoegdheid is en of de betrokken personen alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
 • Een tweede mogelijkheid is het toekennen van een bijzondere volmacht.
  Daarbij machtigt de Raad van Bestuur met een besluit bijvoorbeeld één of twee personen om de VZW voor één of meer precieze handelingen te verbinden. De gemachtigde(n) moet(en) zich dan op de volmacht steunen om de vertegenwoordigingsbevoegdheid kenbaar te maken. Eventuele beperkingen aan de volmacht zijn in die zin tegenstelbaar aan derden.
 • Derde mogelijkheid is de oprichting van een Dagelijks Bestuur.
  De statuten kunnen de volledige beslissing- én vertegenwoordigingsbevoegdheid inzake het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders of leden van de VZW. Ze moeten daarbij bepalen of die betrokken personen alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden en wat de omvang van de bevoegdheid is.
  Wat onder dagelijks bestuur verstaan wordt, is nu voor het eerst in de wetgeving omschreven : Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.
Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact