nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Volmacht aan andere bestuurder?

Kan een bestuurder volmacht geven aan een collega? Of anders gesteld: kan een bestuurder zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op de vergadering van het Bestuur?

Dat is van belang als er volgens de algemene regel van de collegiale besluitvorming gewerkt wordt. Dan moet de meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn om geldig te beslissen, en moet de meerderheid van de aanwezige bestuurders met het voorstel instemmen.

De meeste auteurs stellen dat een vertegenwoordiging door een collega-bestuurder in principe niet kan gezien het persoonsgebonden (‘intuiti personae’) karakter van een bestuursmandaat.*
Alleen als minstens de helft van de bestuurders in persoon aanwezig is, is immers verzekerd dat de besluiten van het Bestuur het resultaat zijn van overleg tussen een voldoende aantal bestuurders.

Maar aangezien de wet het niet verbiedt, kan men in de statuten uitdrukkelijk bepalen dat vertegenwoordiging wel mogelijk is.

Een alternatieve oplossing is (naar analogie met de mogelijkheid voor de AV, in 9:21 WVV) in de statuten bepalen dat wanneer het quorum voor een collegiale beslissing (de meerderheid van de bestuurders) niet bereikt wordt, een tweede bestuursvergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen wordt, die kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

*Zie F. Hellemans, ‘De organen van een vzw en hun werking’, in M. Denef (ed.), De VZW, Die Keure, 2015, pp. 224-225

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact