nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Vereniging zonder winstoogmerk

De vzw-wetgeving is gewijzigd sinds 1 mei 2019. Vzw’s die na deze datum worden opgericht moeten er voor zorgen dat hun statuten in  regel zijn met de nieuwe verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’). Bestaande vzw’s zijn vanaf 1 januari 2020 sowieso onderworpen aan bepaalde dwingende regels. Je vindt hier een overzicht van de wijzigingen en hier een overzicht van de dwingende regels die vanaf 1 januari 2020 sowieso van toepassing zijn op je vzw, ongeacht het feit of je de statuten al hebt aangepast of niet.

Onderstaande tekst is reeds aangepast aan de nieuwe wetgeving (WVV).

 

Omschrijving (aangepast aan nieuwe wet sinds 1 mei 2019)

De oude definitie vervalt en wordt vervangen door volgende definiëring: 

VZW :  “Art. 1:2. Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.”

Verenigingen mogen alle activiteiten verrichten, van welke aard dan ook. Dus ook commerciële activiteiten. Men mag winst maken, maar enkel in functie van het belangloos doel van de vereniging. Vzw’s mogen geen winst of vermogensvoordeel uitkeren, niet rechtstreeks en niet onrechtstreeks!

Met onrechtstreekse uitkering van een vermogensvoordeel bedoelt de wet:  ‘elke verrichting waardoor de activa dalen of passiva stijgen en waarvoor de vzw geen tegenprestatie ontvangt of een tegenprestatie die te laag is in verhouding tot de waarde van haar prestatie’. 

Bijv. extravagante kosten, opgenomen in de resultatenrekening vóór resultaatsberekening, zullen als onrechtstreekse vermogensuitkering aanzien worden.

Dit belet niet dat de vzw voor haar leden gratis diensten levert die passen binnen haar doel.

Uitkijken! Alhoewel vzw’s volgens de nieuwe wet onbeperkt commerciële activiteiten mogen opzetten en winst maken in functie van het doel van de vereniging, kijkt Financiën met een andere blik!  

De fiscale regelgeving vereist nog steeds dat de “commerciële” activiteiten een bijkomstig karakter hebben om onder de rechtspersonenbelasting te blijven ressorteren, zo niet zal de vereniging onder de vennootschapsbelasting vallen.

 

Terug naar overzicht ‘welke soort organisatie?’

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact