nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Vereiste aanwezigheid op Raad van Bestuur? Hoe beslissen?

Het Bestuur beslist in regel als college, met een streven naar hetzij een consensus hetzij een beslissing gedragen door de meerderheid van de bestuurders.
Dat betekent concreet dat om te kunnen beraadslagen en beslissen een meerderheid van de bestuurders aanwezig moet zijn (of vertegenwoordigd als volmachtgeving volgens de statuten mogelijk is).
Een meerderheid betekent meer dan de helft.

Een beslissing is geldig genomen als een meerderheid van de aanwezige (vertegenwoordigde) bestuurders ermee instemt.

AANWEZIGHEID  Afwijking mogelijk? BESLISSING Afwijking mogelijk?
meerderheid van de bestuurders moet aanwezig* zijn
VOORBEELDEN:
-5 bestuurders >> minstens 3 moeten aanwezig zijn
-8 bestuurders >> minstens 5 moeten aanwezig zijn
-statuten kunnen bepalen welke (lagere) aanwezigheid vereist is, algemeen of voor bepaalde punten

-statuten kunnen bepalen dat voor alle of specifiek omschreven punten een bijzondere grotere aanwezigheid (bv. 2/3) vereist is

-statuten kunnen bepalen dat wanneer geen meerderheid van de bestuurders aanwezig* is, een tweede vergadering kan bijeengeroepen worden met dezelfde agenda die kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige bestuurders

-statuten kunnen schriftelijke besluitvorming door alle bestuurders mogelijk maken voor uitzonderlijke gevallen

-statuten kunnen een interne taakverdeling vastleggen (bv. voorzitter, secretaris, penningmeester, afgevaardigd bestuurder) met duidelijke omschrijving van hun deelbevoegdheid

voorstel van beslissing moet de steun hebben van de meerderheid van de aanwezige* bestuurders

VOORBEELDEN:
-3 bestuurders aanwezig >> minstens steun van 2 vereist
-6 bestuurders aanwezig >> minstens steun van 4 vereist

-statuten kunnen bepalen dat bij gelijkheid van stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is

-statuten kunnen schriftelijke besluitvorming mogelijk maken waarbij unanimiteit vereist is: een beraadslaging via e-mail of video- of telefoonconferentie is vereist en alle bestuurders moeten akkoord gaan

*of vertegenwoordigd, als volmachtgeving aan een collega-bestuurder volgens de statuten mogelijk is

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact