nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Stap 1: Behoeftebepaling

Bepaal uw behoefte, rekening houdend met het beschikbare budget en timing, eventueel na het uitvoeren van een marktverkenning.

(art. 5 KB Plaatsing) 

1. Behoeftebepaling

Wat heeft je organisatie nodig, rekening houdend met het beschikbare budget en de timing?


2. Prospectie: marktverkenning en -raadpleging

Op het ogenblik dat je tot een opdrachtomschrijving wilt overgaan ben je mogelijk (nog) niet voldoende technisch onderlegd of voldoende op de hoogte van wat de markt te bieden heeft, om die goed aan te pakken. Vooral het opmaken van een goed bestek qua technische of inhoudelijke eisen, doelstellingen of middelen kan voor problemen zorgen.

Daarom is het mogelijk om vooraf over te gaan tot een verkenning van de markt en de marktspelers (actieve vorm) of tot een raadpleging van de markt (passieve vorm).

Dergelijke verkenning of raadpleging vormt op zich geen overheidsopdracht omdat er geen overeenkomst uit voortvloeit. Ze is ook nergens in de wet of het kb geregeld en moet dus voorzichtig aangepakt worden. De actieve marktverkenning moet zich richten tot zoveel mogelijk marktspelers (één enkel bedrijfsbezoek is onvoldoende).

Je mag bij het contact zeker geen mededeling doen van de precieze voorwaarden van de opdracht, zoals strategische gegevens, draagwijdte van de opdracht, inhoudelijke specificaties, raming, timing, prijsvoorwaarden, … .

Ook het respect voor de gelijke behandeling moet voorop staan. Mededingingsbeperking of favoritisme kan onder geen beding bij het opmaken van de gunningdocumenten en bij de gunning.


3. Begroting

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact