nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Patrimoniumtaks?

Wat? Grondslag?

De patrimoniumtaks (ook ‘jaarlijkse taks van de VZW’s’ genoemd) is een compenserende taks tot vergoeding van successierechten. Dergelijke taks kan de overheid bij een VZW immers niet heffen want de goederen gaan nooit door erfenis over.

De grondslag voor deze belasting zijn alle bezittingen van de VZW:
– onroerende en roerende materiële goederen (bv. gebouwen, laptops)
– immateriële goederen (bv. auteursrechten)
– alle geldbeleggingen, termijnrekeningen, opstalrechten, erfpachtrechten, enzovoort.
NIET de liquide middelen (kasgeld), zicht- en spaarrekeningen, bestemd als werkingsmiddelen voor de VZW-activiteiten. Het gaat om ‘de liquiditeiten en het bedrijfskapitaal bestemd om gedurende het jaar verbruikt te worden voor de activiteit van de vereniging’. Concreet kan men ervan uitgaan dat zicht- en spaarrekeningen niet meetellen omdat dat onmiddellijk opvraagbaar bedrijfskapitaal is.

Kleine VZW’s vinden een en ander terug in de ‘staat van vermogen’, het onderdeel van de jaarrekening die ze jaarlijks bij de griffie van de ondernemingsrechtbank moeten neerleggen.
(Zeer) grote vzw’s vinden de gegevens in hun balans.

Van het totaal van de belastbare bezittingen mag men (alleen) aftrekken:
– nog niet betaalde termijnen van een hypothecaire lening, mits de hypotheek gevestigd is op goederen van de VZW en ze minstens 50% van de hoofdsom van de lening waarborgt
– nog te betalen bedragen aan bijzondere legatarissen ingeval de VZW algemeen legataris is van een erfenis.

Welke taks? Waardebepaling?

De concrete grondslag is de waarde van de bezittingen. Men moet alle activa (investeringen) in rekening brengen worden, en daarbij rekening houden met de reële waarde.
Voor de meeste investeringen gaat het om de nettowaarde, na afschrijving.
Voor gebouwen moet men kijken naar de verkoopwaarde van het gebouw.
De Raad van Bestuur moet een schatting maken van de actuele verkoopwaarde ervan op 1 januari van het aanslagjaar: wat zou de meestbiedende kandidaat-koper ervoor betalen.

De belastingambtenaar kan een controleschatting vragen als hij niet akkoord gaat met de aangegeven waarde. Je hebt echter de mogelijkheid bij je belastingkantoor een voorafgaande schatting te vragen.
Bij te lage waardering of niet-aangifte, kan de VZW een boete gelijk aan de ontdoken taks oplopen, in voorkomend geval verhoogd met een boete voor achterstallige aangifte.

Het tarief van de taks is 0,17% op het aangegeven bedrag.
Voorbeeld: vermogen = 85.000 euro: taks = 144,50 euro.

Praktisch?

Elke VZW krijgt normaal jaarlijks in februari een brief of een aangifteformulier van het registratiekantoor.
Zo niet,  dan vind je het aangifteformulier bij onze modeldocumenten.
Hier kan je het adres van het registratiekantoor opzoeken (kader ‘Registratie’ > klik op ‘Successie’ > selecteer ‘Invorderen van de taks tot vergoeding van de successierechten (aangiften V.Z.W.’s)).

  • vermogen kleiner dan 25.000 euro: de VZW is niet onderworpen aan de taks en kan het strookje onderaan de brief invullen en terugsturen naar het registratiekantoor.
    Heeft je VZW de brief niet gekregen, dan deel je zelf best aan het registratiekantoor mee dat het vermogen kleiner is dan 25.000 euro en de VZW dus niet onderworpen is aan de taks.
  • vermogen groter dan 25.000 euro maar taks is lager dan 500 euro: de VZW moet een aangifteformulier indienen, en dat kan voor de komende drie jaar, en dus telkens driejaarlijks. Als het vermogen van de VZW in de loop van die drie jaar wijzigt waardoor de taks met minstens 25 euro toeneemt (de taks bedraagt minimum 500 euro), dan moet ze het registratiekantoor daarvan op de hoogte brengen.
  • vermogen groter dan 25.000 euro en de taks is hoger dan 500 euro: de VZW moet jaarlijks een aangifteformulier indienen.

In de aangifte vermeld je de correcte bedragen en bereken je zelf de 0,17%-taks.
Je dient de aangifte elk jaar uiterlijk eind maart in bij het registratiekantoor, bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de VZW gevestigd is.
De verschuldigde taks moet je tegen 31 maart van het aanslagjaar betalen.

NB Sommige VZW’s zijn op bepaalde voorwaarden niet (of niet volledig) onderworpen aan de patrimoniumtaks, zoals VZW’s voor patrimoniumbeheer, erkend als natuurvereniging.

Doet een extern kantoor de boekhouding van je VZW? Informeer of het de aangifte doet, en zo niet, of het dat in de toekomst wil doen. 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact