nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Een occasioneel freelancer inhuren?

Doe je een beroep op een freelancer, dan gaat het om een overeenkomst met een zelfstandige, die in regel onder het sociaal statuut van zelfstandigen valt. Maar werkt die persoon slechts occasioneel als freelancer, dan valt hij niet onder het zelfstandigenstatuut. Want dan gaat het niet om een beroepsbezigheid. Dat veronderstelt regelmatige activiteiten. Inkomsten uit occasionele activiteiten geeft men op de belastingaangifte aan als diverse inkomsten.

Een zelfstandige oefent een beroepsbezigheid zonder gezagsrelatie, dus zonder daarbij verbonden te zijn met een arbeidsovereenkomst. Hij valt dan ook niet onder het sociaal statuut van werknemers.

Voor zelfstandigen is er een eigen sociaal statuut. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beheert dat statuut. Om te weten of iemand zelfstandig is baseert het RSVZ zich op het begrip (zelfstandige) ‘beroepsbezigheid’: ‘een bezigheid die winst nastreeft en die gewoonlijk (regelmatig) wordt uitgeoefend’. Het RSVZ kijkt daarvoor naar de feitelijke elementen uit het dossier.

Naast die feitelijke elementen speelt ook het fiscaal vermoeden, namelijk hoe de fiscus de inkomsten uit de bezigheid belast. De fiscus speelt immers informatie door aan het RSVZ. Als hij van oordeel is dat de diverse inkomsten die een freelancer aangeeft op zijn belastingaangifte, nogal hoog zijn, dan brengt hij het RSVZ daarvan op de hoogte. Diverse inkomsten zijn inkomsten die niet voortvloeien uit activiteiten als loontrekkende, als ambtenaar of als zelfstandige.

Het RSVZ onderzoekt dan of de betrokken inkomsten divers zijn dan wel eerder voortvloeien uit een regelmatige (beroeps)activiteit.
Als het RSVZ vindt dat de freelancer een beroepsbezigheid uitoefent, zal ze die aanmanen zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds als zelfstandige in bijberoep.

Met andere woorden, zolang een freelancer slechts occasionele prestaties, zal het RSVZ dat niet interpreteren als een beroepsbezigheid. Het moet gaan om korte opdrachten, zonder regelmaat. Voor zulke prestaties is men niet verzekeringsplichtig.

Gaat het om een (regelmatige en dus) beroepsactiviteit, dan is de freelancer wel verzekeringsplichtig als zelfstandige. Maar misschien blijft dat zonder gevolgen doordat hij niet bijdrageplichtig is. Sociale bijdragen moet men als zelfstandige in bijberoep immers maar betalen als de zelfstandige (geherwaardeerde) inkomsten minstens 1471 euro (bedrag voor bijdragejaar 2017) bedragen.

Aangifte met 281.50

Als je met freelancers werkt, geef je de inkomsten die uit die activiteiten voortvloeien, ter kennis van de personenbelasting. De verworven inkomsten worden vermeld op de fiscale fiche 281.50. Als de vergoeding op jaarbasis minder dan 125 euro bedraagt, moet er geen fiscale fiche worden opgemaakt.
Meer info over die fiche vind je hier in onze open source.

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact