nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Naamsverandering?

Je wilt de naam van je vzw veranderen? Dit zijn de stappen.

1. Keuze van de nieuwe naam

Vooraf: het is mogelijk dat de oprichters van je VZW een grendel of slot hebben gezet op een naamswijziging. Kijk dus eerst even de statuten na, tenzij je zeker bent van niet.

Controleer of de gekozen naam nog niet in gebruik is, in het repertorium van rechtspersonen en de Kruispuntbank.
Gebruik je een zelfde of gelijkende naam, dan loop je immers het risico in rechte gedwongen te worden deze niet meer te gebruiken en zelfs, indien daar een grond voor bestaat, gedwongen worden tot schadevergoeding.

Kijk op DNS na of de domeinnaam op het internet nog beschikbaar is.

Na publicatie in het Staatsblad (zie 3.) is de naam -als hij origineel is- min of meer beschermd in ons land. Als je er volledige bescherming van wilt als ‘merk’, kijk dan hier voor info (onder ‘Merken’), en overweeg registratie (tegen betaling) bij het Benelux merkenbureau.

Registratie van een domeinnaam op internet doe je op DNS.

2. Statutenwijziging door de Algemene Vergadering

Een naamsverandering houdt een statutenwijziging in, en daar is de AV voor bevoegd (art 2:3 en art 9:21 WVV):

– op de uitnodiging voor de AV vermeld je uitdrukkelijk de naamswijziging als agendapunt

– er moeten op de AV-vergadering minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Is op de eerste vergadering minder dan 2/3 aanwezig of vertegenwoordigd? Dan kun je een tweede vergadering beleggen die geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. Die tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen na de eerste plaatsvinden. De dag van verzending van uitnodiging mag je niet meetellen: is de eerste vergadering bijvoorbeeld op dinsdag, dan mag de tweede ten vroegste op donderdag van de tweede week nadien zijn.

– het voorstel van wijziging van de naam moet minstens 2/3 van de stemmen halen van alle aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bijvoorbeeld: bij 18 aanwezige/vertegenwoordigde stemmen moeten er minstens 12 ja-stemmen zijn. Bij 19 aanwezige/vertegenwoordigde stemmen moeten er minstens 13 ja-stemmen zijn).

3. Neerlegging en publicatie

De statutenwijziging met de naamsverandering moet je neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank en publiceren in het Staatsblad (art.2:13 en 2:15 WVV). Hier vind je de formaliteiten. Je kunt er de VZW-tool voor gebruiken. In principe moet de neerlegging gebeuren binnen dertig dagen na de wijziging.

4. Aanpassing akten, facturen, enzovoort

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken van de vzw moeten na goedkeuring en publicatie de nieuwe naam dragen (voorafgegaan of gevolgd door ‘vereniging zonder winstoogmerk’ of door ‘vzw’, en het adres van de zetel van de vzw) samen met de volgende gegevens: het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon (art. 2:20 WVV).

Je zorgt uiteraard best ook voor een tijdige interne en externe communicatie (leden, overheid, bank, leveranciers enz.).

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact