nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Kredieten

Kredieten of leningen bestaan in verschillende formules: kredieten voor voorfinanciering, formeel (bancair) en informeel lenen (peer-to-peer, ‘FamilyFriends&Fools’), korte- en langetermijnkredieten, enz.

Bancaire kredieten

De meeste (groot)banken hebben aangepaste kredietformules voor organisaties. Triodos Bank heeft duurzame financiële producten met een aanbod op maat van socialprofitorganisaties.

Voor bedragen lager dan 25.000 euro (of vaak 50.000 euro) kan je moeilijker terecht bij een bank. Daarvoor zijn microkredieten meer aangewezen.

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)

 • realiseert het economische overheidsinitiatief in Vlaanderen
 • is de holdingmaatschappij voor de Vlaamse overheid
 • treedt op als ondernemer als het privé-initiatief achterwege blijft
 • treedt op als facilitator als private kapitaalverschaffers drempelvrees hebben
 • verschaft financieringsproducten voor kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen
 • structureert publiek-private samenwerkingsprojecten
 • ondersteunt en financiert het vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid
 • investeert in de duurzame ontwikkeling van Vlaanderen

Onderliggende entiteiten: Participatiefonds Vlaanderen, een dochter van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV nv.

Concreet verschaft PMV o.a.:

 • voordelige leningen voor maatschappelijk waardevolle en economisch rendabele projecten/organisaties
 • leningen aan startende en bestaande kleine ondernemingen, vrije beroepen, en aan werkzoekenden via de Startlening+ en kmo-cofinanciering. Ook VZW’s en zelfstandige natuurlijke personen (eenmanszaken) kunnen een beroep doen op deze kredietvormen.

Waarborgregeling (via PMV)

 • kan tot 75 % van een krediet waarborgen, tot een bedrag van 1,5 miljoen euro
 • ook VZW’s kunnen van deze maatregel gebruik maken op voorwaarde dat ze:
  • kunnen aantonen dat minstens 50% van hun kosten gedekt kunnen worden door inkomsten uit verkopen en eventuele andere inkomsten (50%-regel). Met andere woorden, hun totale inkomsten mogen nooit voor meer dan 50% uit overheidssubsidies bestaan.
  • hun producten aanbieden aan marktconforme prijzen.

Winwinlening (via PMV)

 • De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van 8 jaar.
 • VZW’s zijn toegelaten als ze kunnen beschouwd worden als een KMO. Hiervoor is een gehele of gedeeltelijke commerciële activiteit vereist.
 • De kredietgever is een particulier en kan maximum 50.000 euro ontlenen.
 • De kredietnemer kan tot maximum 200.000 euro lenen.
 • De rentevoet voor 2016 bedraagt maximum 2,25% en minimum 1,125%
 • Er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks) bovenop de eenmalige aflossing na 8 jaar.
 •  Investeerder krijgt een jaarlijkse belastingvermindering
 • Als de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de investeerder 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.
 • De Winwinlening is ondergebracht bij PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen)

Fiscaal voordelen voor de kredietgever:

 • een jaarlijkse belastingvermindering voor de hele looptijd van de lening. Als berekeningsbasis wordt het rekenkundig gemiddelde genomen van alle uitgeleende bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare tijdperk, met een maximum van 50.000 euro per belastingplichtige. De belastingvermindering bedraagt 2,5% van de berekeningsbasis (wat neerkomt op een maximum van 1250 euro per jaar).
 • de mogelijkheid tot een eenmalige belastingvermindering ingeval een gedeelte van de Winwinlening niet wordt terugbetaald. Die belastingvermindering bedraagt 30% van de hoofdsom van de lening die definitief is verloren gegaan (bijvoorbeeld bij faillissement, ontbinding, vereffening,…)

Microkredieten

 • leningsbedrag lager dan 25.000 euro
 • geen waarborgen gevraagd
 • normaal een hogere rentevoet
 • vaak niet voor VZW’s

Hefboom

Hefboom biedt specifieke financieringsmogelijkheden voor organisaties die zich inzetten voor een sociale en duurzame samenleving: maatwerkbedrijven (beschutte en sociale werkplaatsen), organisaties werkzaam in gezondheid, gelijke kansen, welzijn, sociaal-cultureel werk, non-profit, ecologie en duurzaamheid.

Hefboom voorziet in investeringskredieten, bedrijfskapitaalkredieten en overbruggingskredieten voor bijvoorbeeld subsidies. Hefboom zoekt mee naar de meest geschikte financieringsvorm. Zo nodig doet Hefboom ook financiering op maat van het project of de onderneming.

Impulskrediet bij Hefboom:

 • voor (kandidaat-)ondernemers met een goed idee en een uitgewerkt ondernemings- en financieel plan
 • voor rechtspersonen, zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep
 • microkrediet tot 25.000 euro
 • rentevoet: 6%
 • solidariteitspremie: eenmalig 4% op het kredietbedrag (minimum 100 euro en maximum 750 euro)
 • looptijd: maximum 5 jaar.
 • 2 jaar gratis begeleiding door coaches-vrijwilligers met professionele ervaring op verschillende domeinen

Meer info: http://impulskrediet.be

Peer-to-peer kredieten

 • lening zonder tussenkomst van traditionele financiële instanties zoals banken
 • lenen bij achterban: ‘FamilyFriends&Fools’ (zie ook crowdlending)
Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact