nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Intellectuele-eigendomsrechten?

Intellectuele eigendom beschermt intellectuele creaties zoals werken, merken, uitvindingen, computerprogramma’s, enz. Op deze verschillende types creaties zijn specifieke regels van toepassing (auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht…).

Informatie en alle toepasselijke bepalingen over een specifiek intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, octrooi, merk, tekening of model, kweekproduct, enz.) vind je op de website van de FOD Economie.

Auteursrechten

Het auteursrecht is een van de intellectuele-eigendomsrechten. Het auteursrecht omvat een aantal prerogatieven die de wet toekent aan diegenen die werken van letterkunde of kunst creëren. Het auteursrecht laat deze auteurs toe de exploitatie van hun creatie te controleren en de integriteit ervan te beschermen.

Auteursrecht heeft tot doel om creaties aan te moedigen door aan de auteurs de mogelijkheid te geven hun activiteiten economisch leefbaar en zelfs winstgevend te maken. Op die manier stimuleert men ook de verspreiding van deze creaties onder het publiek.

Het auteursrecht beschermt het immateriële literaire of artistieke werk, en niet de materiële drager waarop het werk is vastgelegd (cd, boek, usb-stick, enz.). Wie eigenaar wordt van een materieel voorwerp dat een werk incorporeert, bezit dus niet noodzakelijk ook de auteursrechten op dit werk. Hij zal het werk namelijk niet mogen gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht.

Meer informatie aan de hand van faq’s vind je hier.

Naburige rechten

Wat betreft de inhoud van het recht, lijken de naburige rechten sterk op het auteursrecht. Zij hebben ook tot doel een artistieke bijdrage of een financiële investering in literaire en artistieke creaties te beschermen.

Drie groepen van rechthebbenden kunnen naburige rechten genieten:

  • uitvoerende kunstenaars, voor de interpretatie die ze tijdens een uitvoering aan een werk geven. Bedoeld zijn zangers, musici, dansers, acteurs, enz.
  • producenten van fonogrammen en films voor de fonogrammen en films die ze financieren
  • omroeporganisaties voor de programma’s die ze uitzenden.

Meer informatie vind je hier.

Reprobel

In vele organisaties maakt men geregeld kopies uit boeken en tijdschriften of vanop het internet. In al die gevallen maakt men gebruik van het werk van auteurs of uitgevers.

Reprobel is een beheersvennootschap, gevormd door een vijftiental auteurs- en uitgeversverenigingen die zorgt voor het innen en verdelen van de kopieerrechten (reprografievergoedingen).

Meer informatie aan de hand van faq’s vind je hier.

Sabam

Luistert je organisatie een of andere publieke activiteit op met een streepje muziek of is er een cafetaria waar de radio speelt, dan moet ze daar ‘Sabam’ voor betalen. Of ze kan rechtstreeks met de componist en de auteur een regeling treffen.

Voor muziekgebruik in onder andere organisaties heeft Sabam Unisono opgericht.
Je vindt er hier alle informatie over.

 

Billijke vergoeding

Dit is een vergelijkbare bescherming voor uitvoerende kunstenaars en producenten.

De billijke vergoeding is een Belgische regeling om de naburige rechten van muzikanten-vertolkers en producenten van muziek te vergoeden voor het gebruik in de publieke ruimte van door hun uitgevoerd of geproduceerd werk.

Welke organisaties wat moeten betalen vind je hier  en de voor 2018 geldende tarieven vind je hier.

Merken

Een merk is een teken dat door een onderneming wordt gebruikt ter identificatie van haar producten of diensten. Aan de hand van dit teken is het publiek in staat ze te onderscheiden van de producten en diensten die andere ondernemingen op de markt brengen.

Een merk is dus ‘een teken’. Dit teken kan verschillende gedaantes aannemen gaande van woorden, afkortingen, cijfercombinaties, slogans of afbeeldingen, over vormen en kleuren, tot zelfs geluidsfragmenten.

Als je voor een teken een merkrecht wilt krijgen, volstaat het niet dit teken (als eerste) te gebruiken voor bepaalde waren of diensten. Je moet in de eerste plaats dit teken als merk laten registreren voor bepaalde categorieën van waren of diensten. Merkbescherming ontstaat dus niet automatisch, in tegenstelling tot het auteursrecht. Naar gelang van het territorium waar je merkbescherming wilt, moet je de procedure volgen voor een Beneluxmerk of een gemeenschapsmerk. Als je ook buiten de Europese Unie of slechts in enkele Europese landen bescherming wenst, kun je eventueel de internationale procedure volgen, zoniet moet je je wenden tot de merkenbureaus van de betreffende landen.

Vooraleer tot een merkdepot te besluiten, doe je er wel goed aan om te onderzoeken of je teken voldoet aan de beschermingsvoorwaarden van onderscheidend vermogen, beschikbaarheid en toelaatbaarheid, die in de meeste landen op een vergelijkbare wijze gelden.

Meer informatie vind je hier.

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact