nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Goed bestuur

Voor socialprofitorganisaties, waaronder socioculturele organisaties, bestaat geen echte ‘code goed bestuur’. Maar sinds enkele jaren zijn er wel aanbevelingen, opgesteld door de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met een aantal personen uit de verschillende socialprofitsectoren.

Hieronder vind je die aanbevelingen. Onder organisatieontwikkeling vind je de volledige tekst, met bij elke aanbeveling de motivatie, enkele aandachtspunten en een handig lexicon met verklaring van belangrijke termen.

Aanbeveling 1

De doelstellingen van de SPO en de activiteiten die eruit voortvloeien zijn bepaald in duidelijke statuten. De statutaire doelstellingen van de SPO zijn gericht op maatschappelijke meerwaarde. De strategie en de werking van de organisatie worden niet enkel bepaald door de statuten, maar ook door de beschrijving van de missie en de visie.

Aanbeveling 2

De SPO ontwikkelt een strategie die uiteenzet hoe zij de belanghebbenden kan betrekken bij het nastreven van haar doel.

De SPO legt op een zo transparant mogelijke en aangepaste wijze rekenschap en verantwoording af aan de belanghebbenden over de manier waarop zij haar doelstellingen nastreeft en bereikt.

Aanbeveling 3

De invulling van de rollen en de verhoudingen tussen de verschillende organen van de SPO beogen wederzijdse interacties, toezicht en evenwichtige machtsverdeling.

Aanbeveling 4

De bevoegdheden van alle organen van de SPO zijn duidelijk geformuleerd en bekend gemaakt.

Aanbeveling 5

De raad van bestuur is evenwichtig en gediversifieerd samengesteld en spoort met de specificiteit van de organisatie. Zijn leden worden benoemd door de algemene vergadering volgens een procedure en op basis van hun competenties, persoonlijkheid en engagement.

 Aanbeveling 6

De raad van bestuur werkt collegiaal aan zijn besluitvoorbereiding, besluitvorming en -besluitopvolging.

Aanbeveling 7

Hoewel deel uitmakend van hetzelfde collegiaal orgaan, vervult elke bestuurder een specifieke en complementaire rol in de raad van bestuur.

Aanbeveling 8

De bestuurders zijn integer en toegewijd en werken in het belang van het maatschappelijk doel van de SPO.

 

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact