nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Genderevenwicht in bestuursorganen?

(Nog) geen algemene wettelijke verplichtingen

Voorlopig zijn er hieromtrent geen algemene wettelijke verplichtingen.

Wel kan in dit kader naar de aanbevelingen omtrent goed bestuur verwezen worden, waar in aanbeveling 5 vb. bepaald is :

“De raad van bestuur is evenwichtig en gediversifieerd samengesteld en spoort met de specificiteit van de organisatie. Zijn leden worden benoemd door de algemene vergadering volgens een procedure en op basis van hun competenties, persoonlijkheid en engagement.”

Zie http://scwitch.be/opensource/goed-bestuur/ en http://scwitch.be/opensource/aanbevelingen-goed-bestuur/

Wel al specifieke regelgeving voor Vlaamse overheidsinstellingen

Er is nl. het decreet van 13/7/07 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, waaronder ook privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen vallen (zie hieronder art. 2, §3), waarin bepaald wordt dat ten hoogste twee derde van de leden van een bestuursorgaan van hetzelfde geslacht mogen zijn.

Art. 2 Toepassingsgebied:
§ 1. Dit decreet is van toepassing op alle advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid.
§ 2. In dit decreet wordt onder adviesorganen van de Vlaamse overheid verstaan alle strategische adviesraden, raden, commissies, comités, en andere organen, ongeacht de benaming ervan, die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden :
1° opgericht zijn :
– hetzij bij wet, wetskrachtig besluit, koninklijk besluit of ministerieel besluit om te adviseren in aangelegenheden die thans tot de bevoegdheid van de gewesten of gemeenschappen behoren;
– hetzij bij decreet, bij besluit van de Vlaamse Regering, bij besluit van een Vlaamse minister;
2° hun opdracht bestaat er hoofdzakelijk in advies te verlenen, ongeacht de benaming ervan, uit eigen beweging of op verzoek;
3° ze verlenen advies aan onder meer het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, een Vlaamse minister of de Vlaamse administratie.
Structurele onderverdelingen van een adviesorgaan, vermeld in het eerste lid, worden ook als adviesorgaan beschouwd als ze zelf bevoegd zijn om advies te verlenen aan de instanties, vermeld in 3°.
§ 3. In dit decreet wordt onder bestuursorganen van de Vlaamse overheid verstaan : de raden van bestuur of raden van beheer, ongeacht de benaming ervan, van een van de volgende instellingen :
1° een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse administratie;
2° een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse administratie;
3° een instelling, vereniging of onderneming die opgericht werd door de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, vermeld in 1°, of een instelling, vereniging of onderneming waarin die agentschappen deelnemen, als ten minste de helft van het aantal bestuurders door of op voordracht van het desbetreffende agentschap wordt aangewezen;
4° een andere instelling, vereniging of onderneming dan die welke vermeld in 1° tot en met 3°, die opgericht werd door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, of waarin de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest deelneemt, als ten minste de helft van het aantal bestuurders door of op voordracht van de Vlaamse Regering wordt aangewezen.

Art. 3. Om een meer evenwichtige participatie van mannen en vrouwen te bevorderen mag ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van een advies- of bestuursorgaan van de Vlaamse overheid van hetzelfde geslacht zijn.
Dit quotum is, in voorkomend geval, afzonderlijk van toepassing op de effectieve leden en op de plaatsvervangende leden.

Art. 4. Als bij de aanwijzing van leden in een advies- of bestuursorgaan van de Vlaamse overheid een voordrachtprocedure gevolgd moet worden, en de voorgedragen kandidaturen het niet mogelijk maken om te voldoen aan de verplichting vermeld in artikel 3, dan moet de voordrachtprocedure hernomen worden. In voorkomend geval moeten de voordragende instanties die geen kandidaat van het ondervertegenwoordigde geslacht hadden voorgedragen, een extra kandidaat voordragen die van het ondervertegenwoordigde geslacht is.
Zolang een voordragende instantie niet voldoet aan die voorwaarde, blijft het mandaat open.
Als zes maanden na het vacant worden van het mandaat nog niet aan de verplichting, vermeld in artikel 4, voldaan is, kan de Vlaamse Regering, op voordracht van de minister onder wiens bevoegdheid het advies- of bestuursorgaan ressorteert, het vacante mandaat invullen zonder de voordrachtprocedure te volgen”

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact