nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Bestemd fonds sociaal passief?

Als er een sociaal passief bestaat in de organisatie moet je dit vinden onder de bestemde fondsen (rekening 13 op de balans) en niet bij de voorzieningen (rekening 16 op de balans).

Een organisatie is niet verplicht om een sociaal passief te hebben. De organisatie is wel verplicht om het personeel – net als de overige schuldeisers – ten allen tijde te kunnen uitbetalen, aldus de vzw besturend als een goede huisvader.

Waarom zou een organisatie dan wel een sociaal passief aanleggen

Net zoals elk ander bestemd fonds is dit een beleidsintentie. Het drukt uit dat de vzw ervoor kiest om een deel van de overgedragen winsten te bestemmen voor het sociaal passief. Deze beslissing ligt bij de Raad van Bestuur die dit voorstelt als onderdeel van de jaarrekening, deze wordt dan finaal goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Dat wordt dan meestal gebruikt bij grote personeelswissels en/of grote krimp van de organisatie met als gevolg een afvloeiing van een deel van het personeel. Als er dan lonen, verbrekingsvergoedingen, … uitbetaald worden kan het bestemd fonds aangewend worden om dat te financieren.

Elk bestemd fonds heeft waarderingsregels met minstens het doel, de manier van vullen en aanwending en het bedrag dat nagestreefd wordt. Het is zeker geen verplichting om een sociaal fonds aan te leggen met als richtbedrag de som van alle lonen en alle opzegvergoedingen in kader van een algeheel stopzetten van de vzw. Dit zou voor de meeste vzw’s een gigantisch bedrag vormen en als de vzw effectief de ganse werking stopt – en dus de facto de ontbinding regelt – moeten alle schulden betaald worden met alle middelen die er zijn. Bovendien komt het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen tussen als een organisatie, die haar hoofdactiviteiten stopt, de opzegvergoedingen van haar werknemers niet (volledig) kan betalen.

Let wel; een bestemd fonds is niet gelijk aan geld op de bank hebben. De balans van een vzw bestaat uit  het actief waar alle middelen waar de organisatie over beschikt verzameld staan tegenover het passief die uitdrukt hoe de middelen gefinancierd werden. Het sociaal passief als bestemd fonds is een onderdeel van het passief maar is geen uitdrukking van hoeveel op de bank staat. De bank staat op het actief aan de andere kant van de balans. Maar het is niet zo omdat een vzw winst maakt, of een groot eigen vermogen heeft of bestemde fondsen heeft, dat dit resulteert in een grote bankrekening. Dat kan evengoed in materiaal zitten, of in vorderingen, …

Een organisatie kan ook vastgoed in bezit hebben en dat aanwenden als ‘sociaal passief’. Als de vzw stopt of heel sterk krimpt, kan het vastgoed te gelde gemaakt worden en daarmee de openstaande schulden die gemaakt moeten worden om het personeel uit te betalen vereffenen.

 

Tekst Dylan Peere

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact