nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Digitale Algemene Vergadering vanaf nu steeds mogelijk

18-1-2021

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd er een tijdelijke regeling uitgewerkt om schriftelijke of digitale Algemene Vergaderingen mogelijk te maken. Deze werd eind december 2020 vervangen door een permanente regeling. 

1. Digitale AV

Door deze nieuwe bepalingen is het vanaf nu steeds mogelijk om een digitale Algemene Vergadering te houden, ook al is dit niet voorzien in uw statuten.

– Bestuur beslist
Het is het bestuursorgaan dat beslist of de Algemene Vergadering op die manier wordt georganiseerd.

– Voorwaarden van het gebruikte elektronisch communicatiemiddel
De hoedanigheid en de identiteit van de leden moeten kunnen worden gecontroleerd aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de leden ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het moet de leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Deze voorwaarden kan men vervullen wanneer men met de meest gebruikte elektronische communicatiemiddelen van het moment werkt zoals Zoom, Teams, enzovoort.

Een digitale Algemene Vergadering georganiseerd via die wegen is dus geldig.

– Omtrent de oproeping voor een digitale Algemene Vergadering geldt het volgende :
De oproeping omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de VZW een verenigingswebsite heeft worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de verenigingswebsite.

– Bovendien kan er ook beslist worden dat leden op voorhand hun stem kunnen uitbrengen. Dit kan echter alleen als hieromtrent een procedure in de statuten is uitgewerkt.

 

2. Schriftelijke AV

Een andere vorm van vergaderen is wanneer er volledig schriftelijk wordt vergaderd, dit wil zeggen dat er geen fysieke bijeenkomst is maar ook geen elektronische. De ‘vergadering’ vindt louter op papier plaats.

Dit kan enkel als alle leden eenparig alle besluiten nemen. Dit kan bovendien niet voor statutenwijzigingen.

 

 

Wetsartikelen :

De wijzigingen van eind december 2020 betreffen wetswijzigingen die vanaf nu in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen terug te vinden zijn.

Het gaat over volgende artikelen :

Art. 9 :14/1. De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Art. 9 :16/1. § 1. Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de VZW ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Voor de toepassing van het eerste lid moet de VZW de hoedanigheid en de identiteit van het in het eerste lid bedoelde lid kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.
Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de in het eerste lid bedoelde leden, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen [2 , tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de VZW niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt]2.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de VZW een verenigingswebsite heeft als bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de verenigingswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
§ 2. Onverminderd artikel 9 :15 kunnen de statuten ieder lid toestaan langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, volgens de statutair bepaalde modaliteiten.
Als de VZW stemmen op afstand vóór de algemene vergadering langs elektronische weg toestaat, moet zij in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van het lid te controleren, op de bij of krachtens de statuten bepaalde wijze.
(2)<W 2020-12-20/02, art. 38, 005; Inwerkingtreding : 24-12-2020; Opheffing : 30-06-2021>

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact