nieuwsbrief

Schrijf je hier in

AV uitstellen door corona? (UPDATE 19-03)

19-3-2020

Wat als je vzw in de komende weken een Algemene Vergadering gepland had?

Naar aanleiding van het coronavirus zijn alle privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard verboden. Dit geldt dus ook voor Algemene Vergaderingen die gepland waren in de komende weken.

Wettelijke termijn voor Algemene Vergadering goedkeuren jaarrekening : zes maanden na einde boekjaar

De Algemene Vergadering waarop de jaarrekening van de vzw moet worden goedgekeurd, moet wettelijk gezien ‘binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar’ plaatsvinden. Als het boekjaar dus gelijk loopt met een kalenderjaar is dat tegen ten laatste eind juni.

Wat als je vzw zichzelf statutair een vroegere datum heeft opgelegd voor het houden van de AV, vb. eind maart?

Sommige vzw’s hebben de termijn in hun statuten echter nog verder beperkt door er vb. ‘in het eerste kwartaal’ of ‘ten laatste eind maart’ van te maken.

Wat zijn de gevolgen als je dus nu zou beslissen de Algemene Vergadering uit te stellen in het licht van de maatregelen om de impact van corona zoveel mogelijk te beperken?

Statutaire bepalingen moeten in principe uiteraard worden nageleefd. Wat kan er gebeuren als je ze niet naleeft?
Een belanghebbende zou zich tot een rechter kunnen richten mocht hij vinden dat hij benadeeld wordt door het niet naleven van de statutaire bepalingen.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat een rechter zou oordelen dat de Algemene Vergadering koste wat het kost had moeten plaatsvinden binnen de statutair bepaalde termijn, als er zoals in het huidige geval om redenen van volksgezondheid een verbod is om een dergelijke samenkomst te organiseren.

Uitstel van een in de komende weken geplande Algemene Vergadering naar een latere datum is dus te verantwoorden, zelfs al staat er in de statuten dat dit voor eind maart moet gebeuren. Organiseer, zodra het terug kan, zo snel mogelijk de Algemene Vergadering. De wettelijke termijn (als je boekjaar samenloopt met het kalenderjaar) is eind juni.

 

Digitale AV?

Voor zover de statuten dit niet uitsluiten en voor zover dit binnen de vzw technisch haalbaar is, kan er ook voor gekozen worden om de Algemene Vergadering digitaal te organiseren.
! Lees hierover zeker de blog op onze website na.
Een digitale Algemene Vergadering zal enkel mogelijk zijn onder de volgende voorwaarden :

  • Bij hoogdringende besluitvorming in het belang van de vzw (goed motiveren dus in de notulen)
  • Mits unanieme verzaking door alle leden
  • En bekrachtiging op de eerstvolgende (normale) AV

 

Andere zaken op agenda Algemene Vergadering waar andere termijnen meespelen?

Als er op je Algemene Vergadering behalve de jaarrekening echter ook over andere zaken wordt beslist die binnen een bepaalde termijn moeten worden ingediend, kan er bij de bevoegde overheidsdienst geïnformeerd worden over eventuele flexibiliteit. Voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten heeft De Federatie al de nodige initiatieven genomen.

Lees hier het advies van De Federatie voor de sociaal-culturele organisaties.

Heb je vragen over personeelskwesties en corona : tijdelijke werkloosheid, wat als mensen ziek zijn, thuiswerk, verlof… dan kan je bij onze collega’s van Sociare terecht.

Hier vind je de meest recente info van Sociare omtrent corona.

 

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact