nieuwsbrief

Schrijf je hier in

Scwitch-blogs 2016: de essentie

Even recapituleren: de essentie van de Scwitch-blogs van 2016 voor u samengevat.

Marleen Denef: VZW: ONDERNEMING ZONDER GRENZEN?

De aangekondigde hervorming van het vennootschap- en verenigingsrecht gaat wellicht inhouden dat VZW’s onbeperkte ondernemingsactiviteiten mogen ontplooien. In principe mee eens, zegt Denef, maar of de socialprofitsector daar zit op te wachten is maar de vraag. Want de gevolgen op de fiscale behandeling van VZW’s, de bestuurdersaansprakelijkheid en de subsidiëring zouden wel eens zware collateral damage kunnen veroorzaken.
Lees de volledige blog hier.

Michel Bauwens: TIEN GEBODEN VOOR EEN VRIJE, EERLIJKE EN DUURZAME PRODUCTIEWIJZE

Er ontstaat een peerproductie, gebaseerd op samenwerking tussen open productieve gemeenschappen die commons creëren aan de hand van vrijwillige bijdragen, en marktgerichte entiteiten die toegevoegde waarde creëren bovenop of langs deze gedeelde commons. Met ontluikende praktijken die een inspiratiebron kunnen zijn voor de nieuwe entiteiten van de ethische economie. Tenminste als ze enkele geboden volgen, zoals: ‘Gij zult open bedrijfsmodellen gebruiken die steunen op gedeelde kennis’, 
’Gij zult werken via open coöperaties’,
en ‘Gij zult fysieke infrastructuur wederzijds delen’.
Lees de volledige blog hier.

Marjon Meijer: EEN BANK DIE PAST BIJ JE WAARDEN

Het bewustzijn dat geld bij een bank niet slaapt maar rondgaat in allerlei bancaire activiteiten, groeit. En tegelijk ook de aversie om klant te zijn bij een bank die praktijken financiert waar je als organisatie simpelweg niet kunt achterstaan. Banken moet je screenen op hun dienstverlening, beleid, investeringen, transparantie en betrokkenheid bij de reële economie, om uit te maken of samenwerking wel door de beugel kan. Slechts enkele doorstaan de test.
Lees de volledige blog hier.

Dirk Voorhoof: TOEGANG TOT BESTUURSDOCUMENTEN IS MENSENRECHT

De toegang tot bestuursdocumenten is een mensenrecht, en elkeen maakt aanspraak op dat grondrecht, ook organisaties die ijveren voor democratie en respect voor de mensenrechten. Maar in België heeft de wetgever de toegang tot bestuursdocumenten bij de staatsveiligheid en de inlichtingendiensten bijna onmogelijk gemaakt.
Lees de volledige blog hier.

Dirk Deschrijver: DE TOEKOMST VAN DE RECHTSPERSONENBELASTING

Als men bij de hervorming van het verenigingsrecht het criterium van de bijkomstigheid afschaft, komt onvermijdelijk een ruimere toepassing van de vennootschapsbelasting in zicht. En dan rijzen er enkele pertinente vragen.

Zoals: wordt dan ook voor VZW’s een globaal inkomensbegrip ingevoerd? Dat zou gunstig zijn voor organisaties die zich in een verliespositie bevinden, omdat zij dan – anders dan nu in de rechtspersonenbelasting het geval is – de verliezen van hun andere bruto-inkomsten kunnen aftrekken. Eerder betaalde roerende voorheffing zou worden terugbetaald, wat nu in de rechtspersonenbelasting niet het geval is.
En moet men niet in een vrijstelling of lagere taxatie voorzien voor inkomsten uit een economische bedrijvigheid die de VZW besteedt in het kader van haar niet-economische doelstelling?

En lidgelden, schenkingen en legaten fiscaal gelijkstellen met gestort maatschappelijk kapitaal van een vennootschap, zodat ze ook niet-belastbaar zijn. Op dat ‘eigen vermogen’ zou dan eveneens de aftrek voor risicokapitaal kunnen worden toegepast.
Als uitsmijter nog een aanbeveling: zoek inspiratie in het Nederlandse stelsel van de ‘algemeen nut beogende instellingen’, om een stelsel van welwillende taxatie van “echte” VZW’s in te voeren.
Lees de volledige blog hier.

Marc Bosschaert: BTW: WANNEER EEN EENDUIDIGE TOEPASSING VAN DE REGELS?

Drie sprekende voorbeelden uit de socioculturele sector tonen aan hoe de overheid er maar niet in slaagt de btw-regels duidelijk te maken noch ze eenduidig te laten toepassen. Met niet alleen veel rechtsonzekerheid tot gevolg, maar ook ongelijke behandeling. Die organisaties liever niet aanklagen want dat kan tot gevolg hebben dat anderen hun voordelig statuut kwijtspelen.
Smeekbede van de blogger: maak de spelregels voor iedereen gelijk zodat iedereen weet waaraan zich te houden.
Lees de volledige blog hier.

Marijke Houba: OVERHEIDSOPDRACHTEN: VOORBIJ DE MYTHES, DE OPPORTUNITEITEN

De wetgeving op de overheidsopdrachten naleven: voor vele gesubsidieerde organisaties een zware opdracht. Maar ze biedt ook opportuniteiten.

Het is een mythe dat men altijd voor de laagste prijs moet kiezen. Je bepaalt immers zelf op basis van welke criteria je de offertes met elkaar gaat vergelijken en de opdracht uiteindelijk toewijst. Voor kantoormateriaal kan dat de offerte zijn met de beste prijs-kwaliteitverhouding waarbij ook rekening gehouden wordt met kwalitatieve, milieu- en/of sociale aspecten.

Socioculturele organisaties kunnen de mogelijkheden van de wet benutten om in hun aankopen overwegingen van ecologische, ethische en sociale aard mee te nemen die aansluiten bij hun maatschappelijke waarden.
Lees de volledige blog hier.

Dirk Vermeulen: ALLEMAAL SOCIAAL

De scala van initiatieven waarvan de maatschappelijke doelstelling primeert, wordt groot en divers. Volgens de Global Entrepreneurship Monitor is bijna 6% van de werkende bevolking in België sociaal ondernemer. Bij die 270.000 zitten naast de tienduizenden actieve VZW’s zeker ook de nieuwe ‘sociale ondernemers’, die doelgericht en vanuit een businessmodel een maatschappelijk probleem aanpakken. Te onderscheiden van bedrijven die in de marge aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ doen maar door hun kernactiviteiten en -doel deel van het probleem blijven in plaats van de oplossing.
Lees de volledige blog hier.

Marleen Denef: FUSIE ZONDER RUZIE

Een fusie gaat niet alleen over louter juridische zaken. De pscyhologische kant en de communicatie zijn zeker zo belangrijk om ze te laten slagen. En dan is er nog het financiële aspect. Ook al zijn de middelen en reserves van de VZW niemands persoonlijke eigendom…
Op basis van praktijkervaring, vijf tips om een fusie van VZW’s vlot te laten verlopen.
Lees de volledige blog hier.

 

Reacties

Geef een reactie

Open Source Services Do-it-yourself Ask An Expert
Over Scwitch Contact